Administrationer bør have et 360 graders eftersyn

Mon der i kommunerne findes andre/flere løsninger end skattestigninger og skolenedlæggelser? Mon man kommer hele vejen rundt, når de nye budgetter skal laves?

Hvem kigger på kommunens administration, som ikke selv sidder i selv samme administration?

Jeg stiller det forslag, at der i statslig regi nedsættes en eller flere ekspertgrupper, der kan bestilles af kommunalpolitikerne, så de kan få et neutralt og professionelt billede af deres kommunes udgifter til administration.

Som borger er det ofte meget vanskeligt, ja tæt på det umulige, at skaffe sig et bare rimeligt overblik over økonomien i den kommune, man bor i. Man kan sagtens finde ud af, om kommunen har et overskud at investere i det kommende år, eller der skal skæres og spares – det første er stort set aldrig forekommende – men om pengene bruges rigtigt, er særdeles svært gennemskueligt.

For de lokale politikere er billedet trods alt mere nuanceret med hensyn til indsigt i kommunens drift, men er det godt nok?

Lokalpolitikerne får generelt masser af læsestof i forbindelse med budgetforhandlingerne, og det kan være mere end vanskeligt at forholde sig til tallene. Ikke fordi lokalpolitikerne er dumme eller uegnede, men fordi de afspejler den danske befolkning, og vi er ikke alle uddannede økonomer og jurister. Derfor betyder embedsmændenes indstillinger rigtigt meget, når der skal udarbejdes budgetter i kommunen.

Det er embedsmændenes opgave at komme med forslag til politikerne, og der er i det store og hele ingen problemer i det. Men der er et medfødt dilemma i denne sag. Et dilemma vi bør tage alvorligt.

Det er administrationen selv, der skal stille forslag om besparelser i administrationen!

Lad os undgå dette dilemma ved oprettelsen af en eller flere ekspertgrupper, der kan tage ud og undersøge kommunernes administrationer.

Ved dette opnår vi flere ting:

Der kan arbejdes med forbedringer hele året i stedet for kun ved budgetforhandlingerne.

Der kan sandsynligvis findes effektiviseringer/besparelser, der ikke går ud over de borgernære ydelser.

Kommune og stat opnår flere faktuelle oplysninger, der kan bruges i forhandlingerne mellem disse.

Som borgere kan vi undgå unødvendige skattestigninger, skolelukninger osv.

Hjælp til trængte kommuner

Når man som privatperson har ondt i økonomien, søger man rådgivning – nogle endda i tv-udsendelser som Luksusfælden. På den måde får man endevendt indtægter og udgifter, så der bliver fundet frem til de bedste mulige besparelser. Men når det offentlige skal skære selv minimalt i udgifterne, starter en rituel stammedans, hvor specielt venstrefløjspolitikere sammen med ledende embedsmænd pålægger sig et bedemandsudtryk sammen med udtalelser som: ”Vi har skåret ind til benet, og nu kan der ikke spares mere uden, at det går ud over velfærden”.

Men hvorfor skal det være sådan(?), spørger de konservatives folketingskandidat i Nyborgkredsen Franz Rohde. Hvorfor skal det offentlige ikke gennemgå et 360 graders tjek på samme måde som privatpersonerne i Gældsfælden, så vi på den bedst mulige måde får kommunerne til at udvise økonomisk ansvarlighed?

For Franz Rohde handler det først og fremmest om erkendelse – erkendelsen af at det kan være særdeles vanskeligt for de lokale politikere altid at opnå et fuldt kvalificeret overblik over ikke mindst de administrative udgifter i kommunerne. På samme måde som det også handler om erkendelse af systemfejlen i, at de kommunale administrationer skal komme med forslag til effektiviseringer og besparelser indenfor egen administration: ”Vi ønsker vel stort set alle, at de kommunale udgifter til administration er så lave som muligt”, udtaler Franz Rohde og fortsætter: ”Ligesom det ønskes, at der løbende arbejdes på at finde besparelser i de offentlige budgetter via eksempelvis effektiviseringer. Det har i flere år været meget brugt med såkaldte salamimetoder, og for øjeblikket ser det ud til, at antallet af folkeskoler er det mest oplagte emne i
kommunernes bestræbelser på at finde besparelser. Men jeg er overbevist om, at der kan findes mange penge i at ændre interne arbejdsgange og uddelegere kompetencer til de medarbejdere, der har kontakten med borgerne”
.

Franz Rohde foreslår derfor, at der indenfor statsligt regi oprettes en ekspertgruppe, der kan hjælpe de kommunale politikere til større indblik i mulige effektiviseringer og besparelser inden for særligt de kommunale administrationer. Lokalpolitikerne skal eksempelvis kunne bede denne ekspertgruppe komme og gennemgå særligt den aktuelle

kommunes administration, så lokalpolitikerne kan træffe beslutninger ud fra disse oplysninger.Blandt ekspertgruppens opgaver bør ligeledes være at gennemgå økonomien i de kommuner, som ansøger om økonomisk bistand fra staten, eller som ønsker at hæve skatten. Inden tilsagn om disse ting kan ske, skal kommunens økonomi ennemgås af eksperterne ifølge det stillede forslag. På den måde sikres det, at mulige effektiviseringer og besparelser kan findes på den bedst mulige måde. Analyserne skal fastlægge det reelle behov for den enkelte kommune, således at det bliver muligt bedre at vurdere den ansøgende kommunes økonomiske behov.

”På den måde får både kommune og regering en masse ud af dette forslag. Tanken er ikke at kommunerne skal igennem en offentlig vridemaskine, som den kendes fra Gældsfælden. Ønsket er alene, at kompetente økonomifolk sammen med kommunerne finder det bedste udgangspunkt, når besparelser er nødvendige”, slutter Franz Rohde.