Mediedækning af anlægsgartnersagen

Onsdag den 27/4 2011 var jeg i P4-Fyn om den kedelige sag, hvor Nordfyns Kommune ikke vil give byggetilladdelse til anlægsgartner Brian Kristensen, men i stedet har pålagt ham at ophøre med erhverv på adressen. Du kan læse mere her: Klik
Det vil i en periode være muligt at høre en af nyhedsudsendelserne her:

HELLERE VALG END DÅRLIGT KOMPROMIS!

Opråb til regeringen fra Konservative på tværs af Fyn:
HELLERE VALG END DÅRLIGT KOMPROMIS!

Konservative på tværs af Fyn ønsker at råbe de folkevalgte op ved indgangen til forhandlingerne om 2020-forhandlingerne.

Vi håber, at den borgerligere regering ikke skeler til meningsmålinger og ikke bukker sig for dybt i et politisk kompromis. Hellere udskrive valg end at undlade at tilpasse velfærden på åbenlyse punkter.

Det åbenlyse og afgørende spørgsmål er, om vi ønsker et velfærdssamfund, der tager sig af de svage og udsatte, eller vi, som rød blok, ønsker et velfærdssamfund, hvor det højeste mål i virkeligheden er omfordeling – uden særligt hensyn til de svageste. Vi er ikke i tvivl!

Vi ønsker at reducere i det universelle udbud af sociale ydelser i form af gradvis afskaffelse af efterlønnen. Det er asocialt, at vi beder arbejdsstyrken om at yde ekstra for at sikre fremtidig velfærd, når vi samtidig betaler seniorer for at lade være.

Alle er enige om, at der er et hul i kassen på 47 milliarder kr. mod 2020. Vi mener, at folketingets partier skal prioritere områder, hvor det giver mening. – mening i forhold til den incitamentstruktur der skabes hos den enkelte. Derfor er vi ikke umiddelbart tilhænger af at fjerne uddannelsesstøtten på ungdomsuddannelserne.

Vores opråb til regeringen:
o Fjern asociale universelle ydelser
o Tænk på incitamentstrukturen
o Forring ikke fremtidens velfærdgrundlag –> Uddannelse
o Hellere et folketingsvalg end bøje sig for dybt til et utilstrækkeligt kompromis

Franz Rohde, Konservativ Folketingskandidat Nyborgkredsen
Pileurten 3. 5450 Otterup

Simon Birch, Konservativ Folketingskandidat Middelfartkredsen
Kragsbjergvej 38 st. tv. 5000 Odense C

Nordfyns Kommune bryder måske selv loven

Anlægsgartner Brian Kristensen søgte om en byggetilladelse på en hal, men han endte med at få besked på, at han skal lukke sin virksomhed på den nuværende adresse. Årsagen er ifølge Nordfyns Kommune, at virksomheden er placeret i landzone.

Sagen har været rigt omtalt i pressen, og som ligeledes omtalt i pressen har jeg sendt sagen til den konservative folketingsgruppe, hvor Jørgen Lundsgaard har stået for den videre behandling.
Sagen har vi sendt videre til belysning i indenrigsministeriet, og Bertel Haarder, hvor et centralt spørgsmål fra os er, om Nordfyns Kommune bryder loven, da de vil tvinge virksomheden til at ophøre på adressen, hvor den har været placeret i 8 år med kommunens vidende.
Nordfyns Kommune kan ikke i denne sag siges at handle i god tro, da de i årevis har kendt alle oplysninger om denne virksomhed.

Det Konservative Folkeparti melder klart ud, at hvis det mod vores opfattelse skulle forholde sig som Nordfyns Kommune påstår, så skal loven naturligvis ændres. Der skal helt bestemt være mulighed for at drive virksomhed i landzone.
Det er dog vores opfattelse, at planloven i tilstrækkelig udstrækning giver rigeligt mulighed for, at der fortsat kan drives virksomhed som anlægsgartner på adressen, samt at kommunen ville kunne give byggetilladelse uden, at planloven strider mod dette.

Lad mig præcisere, at vi konservative er af den opfattelse, at anlægsgartner Brian Kristensen er blevet et offer i en sag, der slet ikke burde være blevet drevet til dette punkt.

Uanset om Nordfyns Kommune handler lovligt eller ej, så handler kommunen med sikkerhed ikke erhvervsvenligt.
I mine øjne er det, at kommunen ikke giver dispensation til anlægsgartner Brian Kristensen, ved den mindste tvivl, en brøler af rang. Her havde kommunen chancen for at vise, at den bakker op om de mange små erhvervsdrivende, der driver virksomhed på landet.
I stedet skader kommunen nu sagen.
Kommunen vil sende sagen ind til miljøministeren, hvilket Venstres Lars Chr. Lilleholt ligeledes gør. Signalet til miljøministeren ville have været stærkere, hvis kommunen havde valgt at give dispensation til anlægsgartneren.

Planloven er for nyligt lempet, så den ikke på nuværende tidspunkt burde udgøre stopklods i den aktuelle sag.
Er der tvivl om en tilladelse, kan denne ankes, hvilket kunne få sagen afgjort ved Natur- og Miljøklagenævnet. Dette gør Danmarks Naturfredningsforening i større stil.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) anker gladelig ethvert tiltag på landet.
DN har høringsret i Natur- og Miljøklagenævnet, og i det hele taget virker det som om, DN har vundet langt mere magt og indflydelse, end en interesseorganisation bør kunne opnå. Det er dog ikke DN, der skal have skylden for den aktuelle sags forløb frem til nu. En anke fra DN er dog en naturlig forventning at have.

Vi ønsker liv på landet, og private iværksættere er vigtige for dette. Ligeledes må en kommune forventes at bakke op om det lokale erhvervsliv.

Franz Rohde – Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti
Pileurten 3
5450 Otterup

Tlf. 29255085

Anlægsgartner Brian Kristensen – En mand i systemets klemme

Brian Kristensen og familien købte et hus på landet. Huset var lige til skrot, men sammen fik de bygget huset om, så det i dag fremstår som et dejligt hjem for familien.
På landet er der god plads, og Brian Kristensen startede for 8 år op som selvstændig anlægsgartner og med planteservice for forskellige virksomheder.
Med årene og ikke mindst med hårdt arbejde og mange arbejdstimer kom virksomheden til at køre fornuftigt. En garage blev bygget om, men der er nu brug for mere plads. Virksomheden har et mindre antal maskiner og tilbehør som sneskovle, og naturligt nok, vil Brian Kristensen gerne have disse sager i tørvejr.

Brian Kristensen ansøger derfor Nordfyns Kommune om en byggetilladelse til en hal på ca. 500m2. Det skulle han aldrig have gjort!
Nu opdager Nordfyns Kommune nemlig, at den virksomhed, de ganske vist har kunnet finde, når der skulle opkræves alverdens skatter og afgifter, eksisterer.
Brian Kristensen får ikke bare et afslag på byggetilladelsen, han får samtidigt besked på, at han slet ikke må drive en sådan type virksomhed på adressen, da han bor i landzone.
Ifølge kommunens afslag er sagen den, at planloven ikke levner mulighed for at give tilladelse til den type erhverv i landzone. Ganske vist er der muligheder for, at kommunen kan give dispensationer, men den giver altså et afslag i stedet.

Sagen omtales i pressen på Nordfyn, og Brian Kristensen ansøger igen om samme byggetilladelse. De fleste forventer, at kommunen nu giver dispensation, hvilket Danmarks Naturfredningsforening efterfølgende formentligt vil anke til Natur- og Miljøklagenævnet, men igen giver Nordfyns Kommune afslag.
Nordfyns Kommune udtaler i forbindelse med det gentagne afslag, at det er ærgerligt, og at de nu vil sende sagen over til Miljøministeren. Ifølge kommunen har de ikke mulighed for at give dispensation i denne sag.

Allerede inden det nye afslag vedtages i Nordfyns Kommune har flere politikere været på banen. Undertegnede har udtalt besøgt Brian Kristensen, og efterfølgende udtalt sig til pressen om sagen, og sendt sagens akter videre til folketingsgruppen på Christiansborg – herfra videregives sagen til miljøministeriet. Lars Chr. Lilleholt (V) har ligeledes allerede udtalt, at han sender sagen ind på miljøministerens bord. Carsten Abild (formand for ”Landsbyerne i Danmark”) er også gået aktivt ind i sagen, og også han har udtalt, at sagen vil tilgå miljøministeren.

Mens miljøministeren altså kan afvente en del henvendelser om sagen fra Nordfyn, går Brian Kristensen rundt og er i vildrede. Sagen sendes videre, men skal han så lukke virksomheden til den 1., eller skal han lige afvente en afgørelse fra ministeren.
Lysten til at fortsætte som selvstændig er formentligt ikke øget i forbindelse med forløbet. Skal virksomheden placeres i et industrikvarter, vil det ikke længere være muligt for ham både at levere så mange arbejdstimer i firmaet og samtidig være familiefar. Udgifterne vil ikke være små ved at skulle leje sig ind et andet sted, og at købe en hal overstiger langt, hvad virksomheden kan forrente.
Kan man nu forstå, hvis Brian Kristensen vælger at give op, og han i stedet stiller sig op i køen af arbejdsledige(?) – som køen i forvejen er rigelig lang af på Nordfyn.

Jeg kan godt!
Jeg kan også godt forstå, at en masse små erhvervsdrivende på Nordfyn lige nu holder vejret – i dyb tavshed. Man skal ikke ligefrem gøre opmærksom på sig selv – så meget kan man da lære af denne sag. I sær hvis man befinder sig i landzone.