SF-formand på vildspor

Det er godt nok skrap kost SF-formanden for Syddanmark Allan Vingaard Hansen (AVH) kommer med i debatindlægget i ugeavisen den 24/5 2011.
Ifølge AVH skyldes skolelukningerne i Nyborg Kommune, at borgerne har stemt på en borgerlig regering ved de sidste valg. Underforstået får borgerne bare som fortjent ifølge AVH. De skulle i stedet have stemt på SF, må være hans hensigt at forklare borgerne.
Det er næppe et udslag af større uvidenhed, der får AVH til at drage disse konklusioner, så man undre sig over, hvordan han kommer frem til den konklusion.

Mig bekendt var SF en del af det flertal, der stod bag forliget om den nye skolestruktur i Nyborg Kommune. AVH må derfor formodes at have et meget anstrengt forhold til de lokale politikere fra hans eget parti.
Når der blev vedtaget en ny skolestruktur, var der, som jeg har forstået det, to formål. Det ene var at tilpasse skolestrukturen i forhold til antallet af elever nu og i fremtiden. Det andet var at fremtidssikre kvaliteten i de lokale folkeskoler, ved at bruge pengene på undervisning i stedet for på mursten – om man så må sige.
AVH ville muligvis have ønsket et andet resultat, end det byrådet kom frem til. En anden mulighed er, at han bare fisker i rørte vande. En ændring af skolestruktur med dertil hørende lukninger af skoler foregår vist aldrig uden, at nogle føler sig dårligt behandlet – og at der bliver truffet forkerte beslutninger. De fleste vil naturligt nok kæmpe for deres lokale skole – af mange grunde.
Men at give borgerne skylden og dernæst den borgerlige regering skylden, for noget SF selv har været med til at beslutte, det er da ansvarsforflygtigelse, så det driver!

Franz Rohde
Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Nyborgkredsen

Ødelæg ikke Kertinge med radioaktivt affald

I Nyborg ligger en verdenskendt virksomhed. Den modtager og bearbejder affald fra hele verden – og vi taler om farligt affald af forskelligt slags.
Man kan ikke forvente, at alle lande skal være eksperter i alle typer affald. Derfor er der i mine øjne ingen problemer i at eksportere det radioaktive affald fra Risø til lande, der allerede besidder en løsning på denne type affald.
Skulle dette ikke være en forsvarlig løsning, bør en virksomhed som Kommunekemi slet ikke kunne eksistere.
Det er således en forkert beslutning Indenrigsminister Bertel Haarder har truffet, når han afviser at sende affald fra Risø til et udenlandsk depot – som foreslået af eksperter.
At oprette et sådan depot i Danmark, hvor vi ikke løbende skal løse lignende problemer, men hvor vi blot taler om at rydde op efter en forsøgsstation, vil være en fejl.
Lokalt er Kertinge naturligvis interessant i denne sammenhæng, men det vil faktisk heller ikke være rimeligt at oprette et sådan depot, med følgende usikkerhed og nervøsitet i lokalbefolkningen, andre steder i landet.
Lad dem, der har forstand på det, tage sig af affaldet fra dette engangseventyr.

Franz Rohde – Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti for Nyborg/Kerteminde Kredsen
Pileurten 3
5450 Otterup

Hvad sker der i Nordfyns kommune?

Miljøministeren har udtalt sig i sagen om anlægsgartner Brian Kristensen, og ministeriet er klar i mælet.
Nordfyns Kommune må gerne give tilladelse til, at anlægsgartner Brian Kristensen driver sit erhverv i landzone. Ligeledes kan kommunen give byggetilladelse til en maskinhal. Så klart er svaret.
Men det svar passer åbenbart ikke ind i planerne i Teknisk Forvaltning med Kim Johansen (S) i spidsen.
I stedet står kommunen åbenbart fast på, at han skal rømme grunden for alt, der er relateret til hans virksomhed (bortset fra kontormaterialer).

Det er næsten ikke til at beskrive skuffelsen og forvirringen. I går var der ikke tvivl om, at kommunen nu havde fået de oplysninger, de havde efterlyst. Det udtalte borgmesteren også i pressen. I dag er svaret fra ministeriet ikke godt nok.
Hvad er det mon, Nordfyns Kommune vil i denne sag? Det ligner ren chikane efterhånden.
Mængden af dårlig reklame som erhvervsfjendtlig kommune er efterhånden voldsom.

Jeg er dybt rystet over kommunens ageren i denne sag.
Nu må den samlede kommunalbestyrelse behandle denne sag, så det ikke skal skade kommunen yderligere, at en forvaltning har sat sig over enhver tvivl og det ansvarshavende ministerium.

Denne her sag bliver mere og mere grotesk!
Lad mig opfordre alle medlemmer af kommunalbestyrelsen til at tage ansvar nu!

Forstår ikke Nordfyns Kommune

Sagen om anlægsgartner Brian Kristensen omtales i dagens Fyens Stiftstidende.
Sagen beskrives meget godt, men sagen er stadig dårlig reklame for Nordfyns Kommune.
Kim Johansen (socialdemokratisk formand Teknik- og Miljøudvalget) udtaler ifølge avisen, at alle de forskellige politikere, der udtaler sig om sagen, og som mener, at planloven giver mulighed for at drive anlægsgartneri i landzone, er på dybt, dybt vand. I stedet skal man ifølge Kim Johansen lægge pres på dem, der tager beslutningerne i ankenævnet. Kim Johansen udtaler også: ”Det kan godt være, at loven giver mulighed for det ene eller det andet, men det hjælper ikke noget, hvis praksis i Naturklagenævnet siger noget andet.”
Jeg forstår ikke Kim Johansen. Hvis han ikke kan afvise, at planloven giver mulighed for, at en anlægsgartner kan drive sit erhverv fra sin landejendom i landzone, og hvis Kim Johansen samtidigt mener, der skal lægges pres på Naturankenævnet, hvorfor har han så været med til at træffe en afgørelse, der peger i den stik modsatte retning?
Hvis Kim Johansen og andre politikere i Teknik- og Miljøudvalget mener, hvad der siges, så er der kun en rigtig løsning, og det er at skifte side i sagen – og støtte op om den lokale erhvervsdrivende og dermed om det lokale erhvervsliv. Man lægger da ikke politisk pres på hverken ankenævn eller lovgiverne ved at sidde på Nordfyn med korslagte arme og sige nej!