Til dagens budgetvedtagelse sagde jeg i i min budgettale:

Til dagens budgetvedtagelse sagde jeg i i min budgettale:
Jeg vil gerne starte med at takke de involverede i budgetforhandlingerne, der jo har ført til det budgetforslag, vi står her med i dag.
Tak til administrationen for et godt forarbejde og et godt arbejde undervejs i processen, tak til de andre politiske partier her i salen, for et godt og konstruktivt arbejde igennem hele fasen, hvor der var en stor vilje til at nå til et resultat, som alle kunne se sig selv i – alle lige med undtagelse af Enhedslisten, og ikke mindst tak til de mange borgere, der har lavet høringssvar.

Jeg kunne nu have lyst til at remse en helt masse punkter op fra budgetforslaget her, men jeg vil forsøge at begrænse mig en smule.

For Det Konservative Folkeparti er en ansvarlig og fornuftig økonomisk politik altid en hjørnesten, og det her budget er både fornuftigt og ansvarlig økonomisk politik. Det er samtidigt udviklings og vækstorienteret.

Det kommer næppe som en overraskelse for nogen, at vi gerne havde set en lempelse på skatten eller grundskylden. Det fik vi ikke, men vi fik til gengæld afdraget ekstraordinært på kommunens gæld. Det er Det Konservative Folkeparti tilfreds med.

Allerede før budgetforhandlingerne startede, sagde vi, at fokusområderne for os var forbedret infrastruktur, forbedret forebyggende arbejde, hvor det helt særligt var SSP-arbejdet, der havde vores opmærksomhed, at der skal være vækst og udviklingstiltag i både land og by, og at øget bosætning skal gennemsyre alle tiltag, der tages.

Det hele sker ganske vist ikke i år 2016, men den forbedrede infrastruktur, hvor adgangsforholdene til Odense og til motorvejen er centrale elementer, er nu sat på dagsordenen.

SSP-arbejdet opprioriteres med hvad der svarer til en SSP-konsulent mere, så vi har tre fuldtidsstillinger fremadrettet. Organiseringen af SSP-området vil vi fra konservativ side følge med stor interesse, for penge alene gør det ikke – det skal organiseres på den bedste måde, hvis pengene skal gøre den gavn, pengene kan gør.

Det Konservative Folkeparti i Nordfyns Kommune er tilfreds med, at der er afsat 25 millioner til at få startet op på udbygningen af Otterup Idræts- og Kulturcenter, og der samtidigt er afsat 26,3 million til udrulning af halstrategien for de øvrige haller i kommunen. Det er en plan på over 50 millioner kroner over fire år. Det synes vi, er en god satsning.

12 millioner over fire år til etablering af rekreative områder med vægt på motionsspor og legepladser, betragter vi som en konservativ sejr. Det er helt fantastisk, at vi nu kan udvikle små og store projekter med rekreative områder – til glæde for alle aldersgrupper – og med en øget livskvalitet for rigtigt mange af vores borgere til følge. Jeg kan næsten ikke vente på at komme i gang med det her, og jeg ser frem til et konstruktivt bredt politisk samarbejde om det.

Det var vigtigt for Det Konservative Folkeparti at de nordfynske Folkeskoler ikke blev ramt af, at tilskuddene fra staten i forbindelse med folkeskolereformen bortfalder de kommende år, og også på dette punkt er vi imødekommet i det vedtaget budget.

Ældreområdet tilføres flere resurser, og Det Konservative Folkeparti er yderst tilfreds med, at puljen fra ”ældremilliarden” fastholdes, selvom dette tilskud fra staten ikke længere kræver det. De næsten 6 millioner fordeles på flere områder inden for ældreområdet, men ikke mindst de 1,3 million til øget normering på plejecentrene, og de 1,7 million til demensområdet er vigtige for Det Konservative Folkeparti.
Samtidigt glæder vi os over, at indførelsen af vaskeservietter ikke blev sammenholdt med et krav om besparelser på personaledelen.

I 2016 er der afsat de 10,9 millioner til cykelstien mellem Morud og Søndersø, men der er nu også afsat 5 millioner i 2016 – og 16 millioner i alt over de fire år – til etablering af nye cykelstier. Det giver mulighed for at se på projekter andre steder i kommunen også. Det er vi yderst tilfredse med.

Bedre mobil- og bredbåndsdækning er kommet på budgettet, så kommunen mere aktivt kan gå ind samarbejder for at forbedre dette vitale område. Det skal komme både borgere og virksomheder til gode, og det er ikke mindst de tyndere befolkede områder i kommunen, der vil have gavn af dette.

Lad mig slutte remsen af gode tiltag af med at nævne, at der i det nye budget satses endnu mere på udviklingen i både land og by. Det ses bl.a. på, at der er afsat penge til udviklingsprojekter i Søndersø, Morud, Bogense, Klintebjerg, Krogsbølle og Otterup.
Der afsættes ydermere 5,6 mio.kr. de næste tre år til udvikling af landområderne.

Flere gode tiltag i budgetforslaget kunne nævnes.

Lad mig afslutningsvis igen takke de mange involverede i processen, og jeg indstiller hermed budgetforslaget til vedtagelse.