Jeg blev ikke genvalgt

En stor tak til jer 256, der valgte at stemme personligt på mig. Det var en fremgang på 32 personlige stemmer – og var ikke nok til at beholde pladsen i kommunalbestyrelsen.

Heldigvis beholdt Det Konservative Folkeparti pladsen i kommunalbestyrelsen. Den går til Anders Thingholm, der opnåede 272 personlige stemmer. Det er særdeles flot at en helt ny kandidat, og jeg ønsker ham tillykke med det flotte resultat.

Når man stiller op til valg, så er det selvfølgelig for at blive valgt – sådan er det i hvert fald for mig. Derfor skal jeg også gerne indrømme, at jeg selvfølgelig er ærgerlig over ikke at blive genvalgt.

Det er nu en gang bare sådan, det er i politik, og jeg har fra starten vidst, at en politisk tillidspost er på lånt tid – sådan er det.

Jeg er hverken sur eller bitter, og jeg tager i hvert fald med mig, at jeg kigger tilbage på 4 år, hvor jeg har gjort mit bedste. Mit bedste for at det skal være så godt som muligt at være borger i Nordfyns Kommune.

Det har været vigtigt for mig at være åben og lyttende, og jeg har bestræbt mig på at være så nemt tilgængelig som muligt.

Et halvt år inde i denne valgperiode blev jeg formand for Teknik- og Miljøudvalget. Et udvalg der var slået tilbage til start. Et udvalg hvor der var mistillid til hinanden, og hvor der var mistillid til administrationen. Jeg sagde ja til at overtage formandsposten, og sammen med politikerne i udvalget fra Venstre og Socialdemokratiet – og direktøren og cheferne i administrationen – fik vi over tid skabt et godt, tillidsfuldt og samarbejdende udvalg. En stor tak til dem, der medvirkede til denne udvikling.
Det skete ikke uden kamp, og vi måtte gennem sager med lækkede dokumenter og spredning af løgne og forkerte historier i pressen.

Det har været 3,5 år, der har været hårde, men så sandelig først og fremmest har været gode. Jeg har fra start gjort mit bedste for at leve op til min del af opgaven.
Derfor gik jeg ned i tid på mit arbejde, da jeg blev formand for udvalget, og jeg var da lidt stolt over artiklen i Fyens Stiftstidende, der blev bragt på selve valgdagen, hvor det fremgik, at jeg ud af 153 møder kun havde misset 1, hvilket gav en fraværsprocent på 0,6%.
https://www.fyens.dk/article/3206355?fbrefresh=true

Lige så meget som gode resultater som udvalgsformand har det ligget mig meget på sinde, at jeg ville flytte Det Konservative Folkeparti på Nordfyn fra at være et oppositionsparti – til at være et parti, der tager ansvar og samarbejder.
Det betød også, at jeg som ny spidskandidat fik os med i et valgforbund med Det Radikale Venstre og Venstre.
Det betød, at vi fik ansvar og medbestemmelse i en helt ny størrelsesorden for os, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Venstre – og i særlig grad Morten Andersen – for et rigtig godt samarbejde.
Det er mit store håb, at konservative på Nordfyn fortsætter samarbejdet, og det ser også ud til, at det fortsætter på bedste vis.

Inden jeg kigger tilbage på resultaterne i Teknik- og Miljøudvalget, og listen er lang, men jeg fremhæver blot nogle punkter – ud af de 541 dagsordenspunkter, vi har behandlet i udvalget på de 3,5 år, jeg har været formand, så vil jeg lige sige dette.

Jeg er oprigtigt glad for at have været med i de fire år, og jeg har, ud over politiske resultater, lært en masse gode og interessante mennesker at kende. Det bliver ikke mindst omgangen og samarbejdet med alle disse, der nok kommer til at give det største savn.

Om lidt – ved årets udgang – vil jeg følge arbejdet i kommunalbestyrelsen fra sidelinjen, og jeg vil følge vores nye repræsentant Anders Thingholm med store forventninger. Det er store forventninger, jeg er helt sikker på, han vil leve op til.
Han er ambitiøs og flittig.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg takke min familie for det store opbakning gennem de fire år. Uden den opbakning havde jeg ikke kunnet gøre det.
Nu kommer vi til at have mere tid sammen – og det glæder jeg mig til.

Og så nogle nedslagspunkter:

Jeg fik sat landzoneadministrationen på dagsordenen, og det endte i kommunalbestyrelsen med en enstemig vedtagelse af en ny politik for denne. Det betyder, at vi inden for lovens rammer skal udfordre planloven. Der er ikke givet afslag siden den beslutning – 10/9 2014

Udvidelsen af genbrugsplads i Søndersø blev vedtaget. Personligt ville jeg gerne have haft en helt ny genbrugsplads i Søndersø, men resultatet er rigtig godt – vedtagelse 10/9 2014 – endelig vedtagelse juni 2015.

På mit andet møde som formand – 10/9 2014 – sætter gang i arbejdet med at forbedre trafik og mobilitet på Nordfyn – bredbånd, stiplan mm

Det første halvår, hvor jeg var formand, blev der ryddet op på trafiksikkerhedsprojekterne – Lunde, Skamby mm

10/9 2014 bliver der valgt rådgiver til Søbadet – efter rod i den sag kommer vi endeligt i gang.

Lyskrydset på Mosegyden vedtager vi den 15/11 2014. der var modstandere, men det er blevet et særdeles velfungerende lyskryds – hvor der er grønt på den største trafikåre hele tiden, med mindre der er krydsende trafik, og hvor cyklisternes sikkerhed er i top.

Affaldsplanen fra 2014 – 2018 vedtages i kommunalbestyrelsen oktober 2014

November igangsætter vi arbejdet med manual for byrumsinventar

November 2014 igangsættes arbejdet med udpegning af nye sommerhusområder og byområder

Workshop om kollektiv trafik – december 2014

14/1 2015 teletaxa og telependler vedtages

Manual for byrumsinventar vedtages februar 2015 – bemærk trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger medtages i denne manual. Det sikrer den gode kvalitet ved disse projekter.

Det maritime Nordfyn – revidering af havneudviklingsplan for Bogense Havn, så der skabes udvikling af havnen – det skaber mulighed for fx det nye kulturhus, der er lige er åbnet.

Februar 2015 vedtager vi flydebroer til Bogens Marina

Vedtager ny lejeaftale for Klintebjerg Havn – så de kan gennemføres deres renoveringsprojekt – marts 2015

Starter proces for renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina Marts 2015

21/1 2015 afholder vi workshop om fællesregulativer for vandløb

Jeg beslutter at genoptage sagen om Østre- og Vestre Strandvej – april 2015

Udstykninger i Søndersø vedtaget april 2015, og de grunde har solgt ret så godt. Det er virkeligt også blevet udstykket med respekt for området.

Vedtagelse af Lokalplan for den gamle genbrugsplads i Bogense april 2015

Udviklingsprojekt i Krogsbølle godkendes og ansøgning om statslige midler sendes – maj 2015

Maj 2015 – proces for vandløbsregulativ godkendes

8/6 2015 – beslutter at udvide telekørslen – en succeshistorie.

Godkender klimatilpasningsplanen – kommunens første af slagsen – juni 2015

August 2015 godkendes del 1 og del 2 af Kvalitets- og Designmanual for Byrumsinventar

Godkender oplægget til renovering af Bogense Havn og Marine – og den gamle bymidte – august 2015

Køber skeletbygningen – Vesterled 20 Søndersø – får ny lokalplan august 2015

September 2015 – godkendelse af Politik og strategi for Miljø og energi

Godkender vandhandleplanerne sep 2015

Tværskovmølle godkendes – december 2015

Ny vandforsyningsplan skal indgå i budgetforhandlinger for 2017 – besluttet december 2015. Dette har været foreslået på flere tidligere budgetforhandlinger, men denne gang vedtages det, og vandforsyningsplanen er under udarbejdelse – afsluttes i 2018.

Sætter gang i arbejdet med ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse – dec 2015

Januar 2015 fremlægger forslag til lokalplan for Otterup bymidte

Godkender udkast til grundvandsbeskyttelse – sendes i høring – januar 2015

Igangsættelse af klimaprojekt i Bogense går i gang – januar 2016

Resultat af konkrurrenceudsættelse af Vej og Park foreligger januar 2015

Plan for reduktion af mågegener i Bogense – februar 2016

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune – februar 2016 – godkendes endeligt i april 2016

Politik og Strategi for Miljø og Energi vedtages februar 2016

Energiplan Fyn – Strategisk energiplanlægning – marts 2016

Planlægning for yderligere sommerhuse – marts 2016

Partsdelinger ved klimaprojekter godkendes – marts 2016

16/3 2016 godkender istandsættelsen af Østre og vestre strandvej

13/4 2016 kommuneplantillæg nr. 10 godkendes og sendes i 8 ugers høring. Til udvikling af området omkring Klintebjerg Havn fremlægges forslag til kommuneplantillæg nr. 10 for kommuneplanramme R23. Tillægget åbner op for etablering af flere mindre bygninger med forskelligartet rekreativ anvendelse samt etablering af et anlæg til sikring mod oversvømmelse ved højvande og anlæg af en lystbådehavn og et havbad.

11/5 2016 Det besluttes, at der etableres seks autocamperpladser langs den østlige side af marinaen, og at taksten for en autocamperplads fastsættes til 150 kr. pr. døgn.

11/5 2016 Procesplanen for arbejdet med vådområder i Nordfyns Kommune godkendes. Det besluttes: Et flertal bestående af A, V og C har følgende præcisering:
– ingen arealer meldes ud inden lodsejerne er orienteret
– der sikres en tæt kontakt med de rådgivende jordbrugsorganisationer i kontakten til lodsejere
– der orienteres på hjemmesiden, om vådområdeindsatsen med invitation til at melde arealer ind til kommunen.

8/6 2016 Der igangsættes et arbejde for at finde en løsning på trafiksituationen i krydset ved Søndergade, Bryggerivej og indkørslerne til Fakta, Netto og Jem & Fix i Otterup.
Desværre viser det sig, at butikkerne ikke er villige til at indgå i en løsning, og jeg kan ikke finde et politisk flertal for en løsning med kommunen som eneste part.

8/6 2016 Lokalplan omhandlende Otterup Hotel og udvidelsesmuligheder. Et flertal i udvalget bestående af V, A og C er, med henblik på at sikre hotellets udvikling, indstillet på, at administrationen udarbejder et nyt forslag til lokalplan, hvor der bliver mulighed for at opføre yderligere 600 m2. udover eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet.

8/6 2016 Bredbånd til Hele Nordfyn. Det vedtages, at der i samarbejde med Landdistriktsrådet Nordfyn og Nordfyns Erhverv og Turisme at igangsætte et projekt, der skal afklare mulighederne for at forbedre bredbåndsdækningen i hele kommunen.

10/8 Ny indsamlingsordning – småt elektronik affald

10/8 2016 Procesplanen for etablering af rekreative områder vedtages

10/8 2016  Vandløb – Revision af vandløbsregulativer, fællesregulativ –  styregruppens forslag til Fællesregulativ for Offentlige vandløb i Nordfyns Kommune med de ændringer, som styregruppen har indstillet i bilaget til sagen, sendes i 8 ugers offentlig høring.

7/9 2016 For at forbedre trafiksikkerheden på udvalgte mindre veje vedtages ”Lukning af veje for gennemkørende trafik” og ” Lukning af veje for tung gennemkørende trafik” på flere strækninger.

Den 22. september 2016 afholdt møde med (Taxa) bevillingshaverne i Nordfyns Kommune, hvor Formand for Teknik- og Miljøudvalget Franz Rohde og administrationen deltog.

Oktober 2016 vedtages det at overgå til C-plan, hvilket giver de lokale vognmænd bedre mulighed for at byde på kørslen.

30/11 2016 Grundvandsbeskyttelse – Endelig vedtagelse af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

30/11 2016 Grønt regnskab for Nordfyns Kommune godkendes. Det første grønne regnskab i kommunens historie.

11/1 2017 Den overordnede vision for spildevandshåndteringen vedtages

11/1 2017 Klimaprojekt Bogense Bybækken – projektstart – godkendes

11/1 2017 Husstandsindsamling af metal og glas vedtages i udvalget.

11/1 2017 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg og lokalplan for Otterup Bymidte, der skal medvirke til, at der fortsat er et godt handelsliv i Otterup bymidte, og at forretningerne ikke omdannes til boliger.

1/2 2017 Nye rammer for torve, cirkuspladser, grønne områder, stadepladser, kommunalt vejareal og arrangementer vedtages.

1/2 2017 Teknik- og Miljøudvalget godkender, at stien ved Åkandevej og Dallundvej igangsættes. Den videre drøftelse og prioritering afventer stiplanen.

1/2 2017 Byregion Fyn – Infrastrukturstrategi 2017 – 2035 vedtages

8/3 2017 Optimering af den politiske proces for planlægning, så sagernes behandling effektiveres i det politiske.

5/4 2017 Godkendelse af strategi for etablering af rekreative områder i de større byer. Der er for nyligt taget første spadestik til etablering af rekreative områder i Bogense – ved skolen og den nye Fiona Park – og i Otterup ved skolen.

3/5 2017 Parkeringskontrol Nordfyns Kommune – det vedtages, at Nordfyns Kommune selv igangsætter og står for parkeringskontrol i kommunen. Dette er startet op i 2017, og andre fynske kommuner giver nu udtryk for at ønske om et muligt samarbejde.

3/5 2017 Forslag til Spildevandsplan 2017 sendes i høring

7/6 2017 Konvertering til CO2 neutralt biogas i kommunale bygninger vedtages. I kommunalbestyrelsen stemmer A og Ø imod. Med dette forslag reducerer Nordfyns Kommune som virksomhed CO2-udledningen med 678 tons i forhold til det Grønne Regnskab for 2015. Andelen af CO2-neutral energi for de kommunale bygninger vil udgøre 22,6 %.
Jeg er meget glad for, at der trods modstanden var et flertal for dette tiltag.

7/6 2017 Byggemodning – Veflinge – Frederiksberg Syd vedtages

7/6 2017 Fællesregulativ for vandløbsvedligeholdelse – endelig vedtagelse

16/8 2017 Endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2017

16/8 2017 Planstrategitillæg for nye sommerhusområder i forbindelse med den nye Planlov vedtages – og der ansøges om disse områder.

13/9 2017 fastlæggelse af rammer for prioritering i stiplanen vedtages – sendes i høring ved landdistriktsrådet.

13/9 2017 Ansøgning om tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje 2017 – der søges om støtte til tre stier. Klintebjergstien, Skamby-Søndersø og Morud-Bredbjerg.

8/11 2017 fastlæggelse af rammer for prioritering i stiplanen – Udvalget godkender med de drøftede rettelser/præciseringer rammerne for stiplanen. Prioritering af konkrete stier afsnit 6 sker på udvalgets møde i december.

Meget mere kunne nævnes, men jeg vil lade det blive ved dette her i denne omgang.