Valgforbund

Torsdag den 28/9 underskrev vi en aftale om at gå i valgforbund med Venstre, Liberal Alliance og Det Radikale Venstre.
Jeg mener, at vi med den aftale står styrket i forhold til at sikre fortsat konservativ indflydelse i Nordfyns Kommune.
Valgforbundet er historisk bredt, da der ikke tidligere er indgået valgforbund i Nordfyns Kommune med fire partier i.
I forhold til valget for snart fire år siden så er Liberal Alliance kommet til, og det virker meget naturligt i forhold til, at de har været en del af konstitueringen, og har været en del af det borgerlige samarbejde, der har været – og som har fungeret godt – i denne periode.
Valgforbundet ændrer ikke på, at vi står som et selvstændigt parti – med vores egen politik og egne mål – ligesom det ikke ændrer på, at jeg er borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti på Nordfyn.
Med valgforbundet undgår vi stemmespild, og opnår valgforbundet samlet set et flertal ved valget, så har vi med aftalen sikret os et fortsat borgerligt samarbejde – med konservativ indflydelse.

Husstandsindsamling øger genanvendelsen

Der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om det ikke er lige så godt med aflevering af affald i enten bobler eller på genbrugspladserne, som ved at borgerne har en spand til sorteret affald stående selv.

Det korte svar er, at der sorteres betydeligt mere fra til genanvendelse ved den ekstra spand ved husstandene.

De første 12 måneder efter indførelsen af spanden til pap og papir er der på årsplan genanvendt 600 ton mere, end før ordningen blev indført.

Det svarer til, at der er afleveret 6,2% mindre affald til afbrænding.

Der var inden ordningen med spanden til pap og papir adgang til at aflevere disse ting i bobler og på genbrugspladserne.

Det er altså en miljøgevinst, der er til at tage og føle på.

Nu er de nye spande kommet ud til husstandene, og langt hovedparten, jeg taler med, er godt tilfredse, og jeg møder langt oftere en efterspørgsel på en lignende mulighed for sortering og afhentning af plastik, end jeg møder kritikere af den nye spand.

Når jeg møder kritikere af den nye spand til glas og metal, så er det oftest fra borgere, der bor i mindre boliger på mindre grunde. De oplever ofte, at tre spande fylder uhensigtsmæssigt meget, og det kan de have ganske ret i.
Da vi vedtog den nye ordning politisk, da var vi ganske klar over denne udfordring, og derfor blev der lagt vægt på, at der hvor man ønskede en anden ordning, der skal man fra kommunens side forsøge at hjælpe med etableringen af en sådan.

Den holdning blev meldt ud, og der har været meget omtale af dette, men det fremføres nu af nogen, at de aldrig har hørt om dette, så vi må gøre det endnu tydeligere.

Men det ændrer ikke på, at vi dels skal leve op til nogle centralt udmeldte mål om en øget genanvendelsesprocent, og dels så ser jeg det som en absolut nødvendig opgave, at vi tager hensyn til miljøet og klodens resurser.

Vi skal ikke smide miljøregningen ind i børneværelset.

Inden længe skal vi i gang med at evaluere forsøget med husstandsindsamling af plastik. Hvad dette munder ud i, tør jeg ikke sige på forhånd.
Plastik udgør en meget stor udfordring. Vi får rigtig meget af det hver i sær, men plastik er flere forskellige materialer, og der er en stor opgave i at få det sorteret på en måde, så det rent faktisk kan genanvendes.

Personligt er jeg meget stærkt tvivlende i forhold til endnu en spand ved husstandene. Forsøget med indsamling af plastik har været i klare sække, og måske er det en farbar vej. Måske skal vi forsøge os med en ny ordning, hvor man skal tilmelde sig for at være med. Måske kan plastikken indsamles i spanden til pap og papir.

Der er mange uafklarede spørgsmål med hensyn til husstandsindsamlingen af plastik.
Det er dog helt sikkert, at vi skal gøre endnu mere, end vi gør i dag, så vi lever op til de stillede mål, og så vi passer bedst muligt på vores miljø.

Lad mig lige afslutningsvis gøre opmærksom på, at den sidst indførte ordning med husstandsindsamling af glas og metal ikke medførte en stigning i taksterne for vores renovation her i kommunen.
Den øgede genanvendelse er der nemlig også økonomi i, og de øgede indtægter – og faldende udgifter til fx forbrænding – betaler udgiften på tømningerne.
I mine øjne er det god miljøpolitik og god borgerservice i et og samme hug.

Jeg er rigtig glad for, at vi de seneste år har flyttet Nordfyns Kommune fra at være en kommune, hvor dette område ikke var meget på den politiske dagsorden, til at vi i dag er med helt fremme på dette område.

Første spadestik – Otterup Hallen og Bybækken

I dag har der været taget første spadestik på to større projekter i Nordfyns Kommune.

Borgmester Morten Andersen tog første spadestik til det største anlægsprojekt i Nordfyns Kommunes historie – udvidelsen af Otterup Hallen.

Jeg tog første spadestik på Nordfyns Kommunes første klimatilpasningsprojekt – omhandlende Bybækken i Bogense.

Der sker noget i Nordfyns Kommune. Lad os holde fast i den gode udvikling – også efter kommunalvalget i november.