Set fra sidelinjen

En skolestruktursdebat mindre end et år efter en valgkamp, hvor alle var enige om ikke at ville ændre på skolestrukturen, det havde jeg ikke lige set komme.

Nå jo, måske om en enkelt skole, hvis en enkelt skole var i krise, og grundlaget for skolens videre virke smuldrede. Men ikke en skolestruktursdebat omhandlende så massive ændringer, som der nu er sendt i høring.

Jeg har – også i valgkampen, men også før den – stået fast på den holdning, at den skolestruktur, der for ikke så mange år siden blev besluttet, skulle have lov til at virke, så skolerne ikke konstant var under et afviklingspres. Jeg mener nemlig, at det er ødelæggende for de mindre skolers udvikling, hvis de konstant opleves som lukningstruede.

Nu bliver det spændende at følge den kommende debat – for nu er den jo altså igangsat.

Selvfølgelig kan der spares penge ved at samle eleverne på færre skoler, men jeg har det nu omvendt også sådan, at kommunens struktur med flere mindre samfund, at et lidt dyrere skolevæsen måske nærmest må betragtes som et vilkår.

Men det er også det, der gør en skolestruktursdebat så pokkers vanskelig. Det er en sammenblanding af politik for at fastholde og udvikle det gode liv uden for de største byer, og dels en uddannelsesmæssig politik, hvor skolernes kvalitet jo ikke må være dårligere, fordi der er mange mindre/små skoler, og endelig en økonomisk politik, hvor de sparsomme midler til at fremme udviklingen i kommunen må og skal prioriteres.

Nu er debatten som sagt igangsat, og så er der kun at håbe, at der kan træffes en politisk beslutning, der betyder, at skolerne efterfølgende får den ro, der kræves for, at skolerne kan udvikle sig. I sikker forvisning om, at den besluttede struktur består. Det kræver en bred politisk beslutning, hvor ingen partier sidder og lurepasser.

God debat derude – og husk, at når man vælge noget til, så vælge man noget andet fra – og omvendt.

https://www.fyens.dk/nordfyn/Mulige-besparelser-paa-nordfynske-skoler-De-stoerre-boern-samles-paa-faerre-skoler/artikel/3276550

Kommentarer til uklart interview

Det er nok lige på sin plads, at jeg lige tydeliggør her, hvad jeg mener. Interviewet kan måske virke lidt uklart.

Jeg tager ikke stilling til, om den ønskede cykelsti i Hårslev burde have været lavet før nogle andre, der er lavet.

Jeg bærer et ønske om flere midler til cykelstier ind i budgetforhandlingerne nu her i disse dage, og det er min vurdering, at der er en bred politisk forståelse for, at vi bør opprioritere dette område.

I min tid som udvalgsformand har vi ikke alene arbejdet med stiplanen. Der er også blevet etableret cykelstier.

At udarbejde en stiplan er kompleks øvelse, hvor der skal tages rigtigt mange hensyn. Vi arbejder videre med cykelstier på vores næste udvalgsmøde, men vi skal ikke nødvendigvis blive helt enige (færdige) med prioriteringerne på dette møde. Desuden er det planen, at sende udkastet til prioriteringspunkterne i høring, så vi kan modtage yderligere input. Det her skal laves ordentligt, og det gør vi.

Jeg forstår godt, at der hvor man oplever et problem med manglende cykelsti, der kan man føle sig forbigået, når der andre steder etableres cykelstier. Det gælder også for forældrene i Hårslev – ligesom det gælder for mange andre, der har lignende oplevelse andre steder i kommunen.

Vi har ikke været hurtige nok til at få etableret i Nordfyns Kommune, og uden for byerne gælder det nok også for tiden før kommunesammenlægningerne. Det er ikke særligt gældende for tiden før kommunesammenlægningen, men både før og efter denne.

Vi står ikke pludseligt i en situation, hvor der er opstået et behov for flere cykelstier, men det er et behov, der er vokset over tid, hvor trafikmængden er øget, og hvor mængden af tung transport ligeledes er øget. Den udvikling er med til at øge utrygheden for cykelister.

Jeg beklager, hvis interviewet har givet nogen indtryk af andre holdninger, end de her opridsede.

http://www.fyens.dk/nordfyn/Udvalgsformand-Mange-oensker-til-nye-cykelstier/artikel/3181899

 

Opdatering

Efterhånden bruger jeg kun Facebook til opdateringer i forbindelse med mit politiske virke, men jeg vil bruge denne side igen her i valgkampen.

Så bliv ved at følge med her 🙂

Redegørelse om drikkevandet fra Veflinge Vandværk

Jeg har den 23/3 2017 fået en redegørelse af administrationen omkring forløbet og status på situationen omhandlende Veflinge Vandværk.

Redegørelsen er fyldestgørende, og jeg håber, den vil medvirke positivt til at de berørte borgere kan føle sig velinformeret, og trygheden i området kan genetableres.

Konklusionen er i forhold til vandkvalitet: Der er ingen grund til at være bekymret for at drikke vand fra vandværker på Nordfyn. Heller ikke fra Veflinge Vandværk.

Der har ganske rigtigt i vandet fra Veflinge Vandværk været overskridelser af grænseværdierne for Bentazon.
Håndteringen af disse overskridelser redegøres der for i det udsendte i dag, og embedslægen har ikke haft bemærkninger til kommunens håndtering af forløbet.

Personligt finder jeg det særdeles vigtigt, at informationsniveauet til borgerne er så højt som muligt. Derfor er jeg også meget tilfreds med administrationens beskrevne tiltag fremadrettet, hvor oplysningspligten for vandværkerne skærpes i hele Nordfyns Kommune.

Ligeledes har jeg opfordret til, at Veflinge Vandværk afholder et ”borgermøde”, hvor alle informationer lægges åbent frem. Dette er planlagt, og det finder jeg selvsagt positivt.
Nordfyns Kommune deltager naturligvis i dette møde.

Jeg forstår godt den bekymring, de berørte borgere har følt. Det er som sagt mit håb, at denne redegørelse – og ”borgermødet” – skaber grobund for mere tillid og mindre utryghed.
Man skal som borger på Nordfyn naturligvis kunne drikke sit vand i sikker forvisning om, at vandet er, som det skal være.

https://www.nordfynskommune.dk/…/Veflinge_vandvaerk_redegoe…