Til dagens budgetvedtagelse sagde jeg i i min budgettale:

Til dagens budgetvedtagelse sagde jeg i i min budgettale:
Jeg vil gerne starte med at takke de involverede i budgetforhandlingerne, der jo har ført til det budgetforslag, vi står her med i dag.
Tak til administrationen for et godt forarbejde og et godt arbejde undervejs i processen, tak til de andre politiske partier her i salen, for et godt og konstruktivt arbejde igennem hele fasen, hvor der var en stor vilje til at nå til et resultat, som alle kunne se sig selv i – alle lige med undtagelse af Enhedslisten, og ikke mindst tak til de mange borgere, der har lavet høringssvar.

Jeg kunne nu have lyst til at remse en helt masse punkter op fra budgetforslaget her, men jeg vil forsøge at begrænse mig en smule.

For Det Konservative Folkeparti er en ansvarlig og fornuftig økonomisk politik altid en hjørnesten, og det her budget er både fornuftigt og ansvarlig økonomisk politik. Det er samtidigt udviklings og vækstorienteret.

Det kommer næppe som en overraskelse for nogen, at vi gerne havde set en lempelse på skatten eller grundskylden. Det fik vi ikke, men vi fik til gengæld afdraget ekstraordinært på kommunens gæld. Det er Det Konservative Folkeparti tilfreds med.

Allerede før budgetforhandlingerne startede, sagde vi, at fokusområderne for os var forbedret infrastruktur, forbedret forebyggende arbejde, hvor det helt særligt var SSP-arbejdet, der havde vores opmærksomhed, at der skal være vækst og udviklingstiltag i både land og by, og at øget bosætning skal gennemsyre alle tiltag, der tages.

Det hele sker ganske vist ikke i år 2016, men den forbedrede infrastruktur, hvor adgangsforholdene til Odense og til motorvejen er centrale elementer, er nu sat på dagsordenen.

SSP-arbejdet opprioriteres med hvad der svarer til en SSP-konsulent mere, så vi har tre fuldtidsstillinger fremadrettet. Organiseringen af SSP-området vil vi fra konservativ side følge med stor interesse, for penge alene gør det ikke – det skal organiseres på den bedste måde, hvis pengene skal gøre den gavn, pengene kan gør.

Det Konservative Folkeparti i Nordfyns Kommune er tilfreds med, at der er afsat 25 millioner til at få startet op på udbygningen af Otterup Idræts- og Kulturcenter, og der samtidigt er afsat 26,3 million til udrulning af halstrategien for de øvrige haller i kommunen. Det er en plan på over 50 millioner kroner over fire år. Det synes vi, er en god satsning.

12 millioner over fire år til etablering af rekreative områder med vægt på motionsspor og legepladser, betragter vi som en konservativ sejr. Det er helt fantastisk, at vi nu kan udvikle små og store projekter med rekreative områder – til glæde for alle aldersgrupper – og med en øget livskvalitet for rigtigt mange af vores borgere til følge. Jeg kan næsten ikke vente på at komme i gang med det her, og jeg ser frem til et konstruktivt bredt politisk samarbejde om det.

Det var vigtigt for Det Konservative Folkeparti at de nordfynske Folkeskoler ikke blev ramt af, at tilskuddene fra staten i forbindelse med folkeskolereformen bortfalder de kommende år, og også på dette punkt er vi imødekommet i det vedtaget budget.

Ældreområdet tilføres flere resurser, og Det Konservative Folkeparti er yderst tilfreds med, at puljen fra ”ældremilliarden” fastholdes, selvom dette tilskud fra staten ikke længere kræver det. De næsten 6 millioner fordeles på flere områder inden for ældreområdet, men ikke mindst de 1,3 million til øget normering på plejecentrene, og de 1,7 million til demensområdet er vigtige for Det Konservative Folkeparti.
Samtidigt glæder vi os over, at indførelsen af vaskeservietter ikke blev sammenholdt med et krav om besparelser på personaledelen.

I 2016 er der afsat de 10,9 millioner til cykelstien mellem Morud og Søndersø, men der er nu også afsat 5 millioner i 2016 – og 16 millioner i alt over de fire år – til etablering af nye cykelstier. Det giver mulighed for at se på projekter andre steder i kommunen også. Det er vi yderst tilfredse med.

Bedre mobil- og bredbåndsdækning er kommet på budgettet, så kommunen mere aktivt kan gå ind samarbejder for at forbedre dette vitale område. Det skal komme både borgere og virksomheder til gode, og det er ikke mindst de tyndere befolkede områder i kommunen, der vil have gavn af dette.

Lad mig slutte remsen af gode tiltag af med at nævne, at der i det nye budget satses endnu mere på udviklingen i både land og by. Det ses bl.a. på, at der er afsat penge til udviklingsprojekter i Søndersø, Morud, Bogense, Klintebjerg, Krogsbølle og Otterup.
Der afsættes ydermere 5,6 mio.kr. de næste tre år til udvikling af landområderne.

Flere gode tiltag i budgetforslaget kunne nævnes.

Lad mig afslutningsvis igen takke de mange involverede i processen, og jeg indstiller hermed budgetforslaget til vedtagelse.

Kortere skoledage på Nordfyn stemt ned

På vegne af Det Konservative Folkeparti på Nordfyn stillede jeg et forslag på kommunalbestyrelsesmødet den 24/9 2015. Forslaget gik ud på, at kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune skulle ansøge Børne- og Undervisningsminister Ellen Trane Nørby om dispensation fra den understøttende undervisning og de tvungne lektiecaféer i folkeskolen.

Fik Nordfyns Kommune en sådan dispensation, ville de nordfynske folkeskoler kunne opnå en langt større frihed i deres planlægning af skoledagene. På den måde kunne vi opnå en højere kvalitet i timerne, og vi kunne opnå kortere skoledage for de nordfynske skoleelever.

Desværre blev forslaget stemt ned, men det skete ikke uden kamp. Kun LA og C stemte for forslaget i kommunalbestyrelsen.

Der har i den landsdækkende presse og blandt folketingspolitikerne været en heftig debat om de lange skoledage. Åbenbart er denne debat ikke nået til Nordfyn. Det mest gentagede argument imod forslaget var i kommunalbestyrelsen, at ingen på Nordfyn klagede over de lange skoledage på Nordfyn. Det kan jo selvfølgelig ændre sig, men om de andre så vil lytte, det er der naturligvis ingen garanti for.

I kommunalbestyrelsen lagde Venstre meget vægt på, at dette ”bare” var et konservativt stunt. Sandt er de jo, at det er en konservativ mærke- og hjertesag, og at lignende forslag derfor stilles i andre kommunalbestyrelser og byråd rundt om i landet, men uagtet dette faktum havde det klædt Venstre at fokusere mere på forslagets indhold. Det er trods alt ikke mindst Venstres bagland, der har nogle af de største udfordringer med lange skoledage og dertil lang transporttid, men desværre var angsten for at fornærme en venstreminister åbenbart større end lysten til at komme ens bagland til hjælp.

Nu kører vi videre med en skolemodel, hvor dagenes længde har været vigtigere end indholdet i timerne. Aktivitetstimer som begreb mødte i sin tid modstand, da det for tydeligt var fyldtimer, så man opfandt begrebet understøttende undervisning i stedet, og så kunne jublen bryde ud. Forskellen er dog den samme – som man siger.

Understøttende undervisning og tvungne lektiecaféer er ikke fagligt begrundede tiltag på de enkelte folkeskoler i Nordfyns Kommune. Der ligger ingen vurdering af behov bag tildelingen af disse timer på skolerne, og der ligger ingen vurdering af, om dette er nu er det bedste, skolen kan gøre for en klasse – kun en lov om at det skal der være. Det ønsker Det Konservative Folkeparti på Nordfyn at ændre.
Vi ville gerne nå frem til, at understøttende undervisning kunne erstattes af timer med to lærere eller omlægges til faglig undervisning, og at lektiehjælpen igen kunne gøres frivillig, men altså ud fra en konkret vurdering på den enkelte skole.

Og lad mig lige slå fast, at hverken jeg eller for den sags skyld Det Konservative Folkeparti på Christiansborg er modstandere af lektiecaféer eller lektiehjælp. Det er alene den tvungne del, der er modstand mod.

De nordfynske skoleelever må fortsat leve med de meget lange skoledage, og en del oven i dette med lange transporttider. En del af de elever med lang transporttid til skolen er ligeledes ramt af, at de har lang transporttid til andre aktiviteter efter skoletid.

Dette medfører, at vores unge har vanskeligt ved at dyrke fritidsinteresser og fx have et fritidsjob efter skoletid. Familielivet påvirkes ligeledes negativt af de meget lange skoledage.

Som allerede skrevet, så stemte kun LA og Konservative for forslaget.
Imod stemte S, V, DF, Ø, SF og Nordfynslisten

Men vi fik rejst debatten – den er vigtig – og nu ved de nordfynske vælgere, hvor de har de forskellige partier i denne sag.

Franz Rohde

Viceborgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget
Det Konservative Folkeparti
Nordfyn